Szkolenia okresowe BHP

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 16 godzin

Uczestnicy:
Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Wykładowcy:
Szkolenie prowadzą wykładowcy – specjaliści w swojej dziedzinie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych w tym techniki multimedialnej.
W cenie szkolenia ujęte są materiały pomocnicze oraz serwis kawowy

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

   

 • Czas trwania szkolenia:
  Szkolenie trwa 8 godzin

Uczestnicy:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Wykładowcy:
Szkolenie prowadzą wykładowcy – specjaliści w swojej dziedzinie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych w tym techniki multimedialnej.

 

 • SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
 • Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

  Czas trwania szkolenia:
  Szkolenie trwa 8 godzin


 • Uczestnicy:
  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Wykładowcy:
  Szkolenie prowadzą wykładowcy – specjaliści w swojej dziedzinie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych w tym techniki multimedialnej.

 

 • SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO – TECHNICZNYCH
 • Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

   

  Uczestnicy:
  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.


 • Metody pracy:
  Szkolenie w formie instruktażu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się egzaminem
  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – na podstawie §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
  Wykładowcy:
  Szkolenie prowadzą wykładowcy – specjaliści w swojej dziedzinie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych w tym techniki multimedialne