Integrowana produkcja

INTEGROWANA PRODUKCJA

Czas trwania i sposób realizacji kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 16 godzin.

Uczestnicy:
Dla wszystkich Producentów, którzy chcą prowadzić gospodarstwa bezpiecznymi metodami niechemicznymi, minimalizując niepożądane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia ludzi.
Producent chcąc uzyskać certyfikat IP musi spełnić następujące wymagania:

  • ukończyć 16-godzinne szkolenie IP,
  • zgłosić chęć prowadzenia upraw zgodnie z zasadami IP, w najbliższej jednostce Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • prowadzić produkcję zgodnie z niniejszą metodyką szczegółową (dla określonego gatunku),
  • prowadzić na bieżąco Notatnik Integrowanej Produkcji,
  • przejść pozytywne kontrole: Notatnika, gospodarstwa w okresie wegetacji i jakości płodów,
  • złożyć przed lub w trakcie zbiorów wniosek o wydanie certyfikatu IP.

Cel kursu:
Celem tego kursu jest uzyskanie stabilnej wydajności i odpowiedniego dochodu rolniczego w sposób niezagrażający środowisku.
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu:
Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW, które jest ważne 3 lata.

 

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania