Kurs na pilarzaCel kursu:

Celem edukacji jest opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.

 

Kurs na pilarza przewiduje opanowanie przez kandydatów wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna, jak również podstawowych wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych. Zakres umiejętności przewidzianych do opanowania przez uczestników kursu obejmuje umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego, jak również umiejętność poprawnej techniki wykonawstwa wszystkich czynności i operacji związanych z pozyskaniem drewna i prawidłowego wykorzystania w trakcie wykonywania tych czynności przewidzianego sprzętu.

Uczestnicy (warunki przyjęcia):

- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy jako pilarz

 

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:


Szkolenie kończy się egzaminem, po którym uczestnikom zostaje wydane zaświadczenie o jego ukończeniu, wykonane na wzór dyktowany przez MEN.

Podstawy prawne:


Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 

Formularz zgłoszeniowy (word) - plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) - plik do pobrania

 

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach