Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

OPERATOR

ŻURAWI PRZENOŚNYCH

Uczestnicy (warunki przyjęcia):

  • osoba, która ukończyła 18 lat
  • osoba posiadająca co najmniej podstawowe wykształcenie
  • osoba, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora

Cel kursu:
Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie znał:

  • informacje na temat dozoru technicznego
  • budowa hydraulicznych dźwigów samochodowych
  • informacje na temat eksploatacji sprzętu
  • obowiązki operatora
  • zasady BHP

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Po ukończeniu kursu, słuchacze podchodzą do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

*Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego słuchacze otrzymują uprawnienia kwalifikacyjne.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

*. – czas oczekiwania na zaświadczenie kwalifikacyjne może wynosić do 30 dni.