Pilarz – drwal

Cel kursu:

Celem edukacji jest opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.

 

Kurs na pilarza przewiduje opanowanie przez kandydatów wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna, jak również podstawowych wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych. Zakres umiejętności przewidzianych do opanowania przez uczestników kursu obejmuje umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego, jak również umiejętność poprawnej techniki wykonawstwa wszystkich czynności i operacji związanych z pozyskaniem drewna i prawidłowego wykorzystania w trakcie wykonywania tych czynności przewidzianego sprzętu.

Uczestnicy (warunki przyjęcia):

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy jako pilarz

 

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:


Szkolenie kończy się egzaminem, po którym uczestnikom zostaje wydane zaświadczenie o jego ukończeniu, wykonane na wzór dyktowany przez MEN.

Podstawy prawne:


Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania