Stacja Kontroli Opryskiwaczy

Obowiązek przeprowadzenia badań wynika z zapisów Ustawy o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003r. (Dz. U. z 2004 Nr 11 poz. 94) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 1544).

Rozporządzenie dopuszcza również możliwość przeprowadzenie badań w gospodarstwie posiadacza sprzętu, jeżeli istnieją warunki umożliwiające wykonanie badania.

Sprzęt do ochrony roślin powinien być badany w odstępach czasu nie przekraczających 3 lat. 


Przygotowanie opryskiwacza do badań:

Aby uzyskać znak kontrolny, konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu do badań.Warunkiem podstawowym przystąpienia do badań jest wymycie opryskiwacza.
Badany może być wyłącznie sprzęt dobrze umyty ze zbiornikiem wypełnionym w 2/3 czystą wodą.


Dokumentacja:

Badania sprzętu do ochrony roślin obejmują:

 • badania ogólne, którym podlega całość sprzętu (wszystkie typy opryskiwaczy polowych),

 • badania stanu technicznego poszczególnych urządzeń sprzętu polowego, ciągnikowego lub samobieżnego,

 • czynności dokumentacyjne i administracyjne.

 Badania ogólne:

 1. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości zamocowania zabezpieczeń i osłon części wirujących.
 2. Sprawdzenie stanu zużycia części i podzespołów sprzętu rzutującego na jakość wykonywanych zabiegów, bezpieczeństwo dla operatora i środowiska.
 3. Sprawdzenie, czy zbiorniki nie posiadają pęknięć i przecieków.
 4. Sprawdzenie przylegania pokryw zbiorników.
 5. Sprawdzenie, czy badany sprzęt jest czysty, bez skupisk osadu po środkach ochrony roślin oraz bez znacznych ognisk korozji.
 6. Sprawdzenie, czy sprzęt spełnia podstawowe funkcje (czy umożliwia właściwe rozpylanie cieczy).


Badania stanu technicznego:

Badanie sprzętu polowego, ciągnikowego lub samobieżnego, obejmuje badanie stanu technicznego następujących urządzeń:

 • pompy, mieszadła,

 • zbiornika, urządzeń pomiarowo-sterujących,

 • układu cieczowego, filtrów,

 • belki polowej, rozpylaczy,

 • wentylatora.


Czynności dokumentacyjne:

Wyniki badania sprzętu dokumentuje się w protokole kontroli. Posiadaczowi sprzętu sprawnego technicznie, wydaje się zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną przebadanego sprzętu.


 

 Numer z rejestru PIORIN :

 04/64/8187

 


Zadzwoń!
Umów się na wizytę, przyjedziemy !

tel/faks (54) 236 14 40

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach