Szkolenia dla kadr

 1. BHP
 2. BHP przy użytkowaniu wyrobów zawierających azbest
 3. CONTOROLLING
 4. Gospodarowanie odpadami
 5. Obsługa kadr z naliczaniem płac
 6. Obsługa i eksploatacja urządzeń i instalacji gazów medycznych
 7. OUTSOURCING BHP
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 9. Substancje chemiczne niebezpieczne dla życia lub zdrowia człowieka
 10. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 11. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 12. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
 13. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 14. Szkolenie pole elektromagnetyczne
 15. Szkolenie promieniowanie jonizujące

 

BHP

Szkolenia z zakresu BHP są szkoleniami obowiązkowymi we wszystkich firmach, dotyczą każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska począwszy od prezesa firmy – pracodawcy a skończywszy na robotnikach. Szkolenia te wynikają z Kodeksu Pracy na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,z późn. zm.3).

 

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 16 godzin
Uczestnicy:
Szkolenie jest przeznaczone dla:
 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Wykładowcy:
Szkolenie prowadzą wykładowcy - specjaliści w swojej dziedzinie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych w tym techniki multimedialnej.
W cenie szkolenia ujęte są materiały pomocnicze oraz serwis kawowy

 

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 8 godzin
Uczestnicy:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Wykładowcy:
Szkolenie prowadzą wykładowcy - specjaliści w swojej dziedzinie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych w tym techniki multimedialnej.

 

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 8 godzin
Uczestnicy:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykładowcy:
Szkolenie prowadzą wykładowcy - specjaliści w swojej dziedzinie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych w tym techniki multimedialnej.

 

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO - TECHNICZNYCH

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Uczestnicy:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.
Metody pracy:
Szkolenie w formie instruktażu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się egzaminem
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - na podstawie §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Wykładowcy:
Szkolenie prowadzą wykładowcy - specjaliści w swojej dziedzinie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych w tym techniki multimedialne

 

BHP PRZY UŻYTKOWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz dla osób nadzorujących ich pracę, czyli pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, a także postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym udzielenia I pomocy, osobom które uległy wypadkowi.
Metodyka instruktażu stanowiskowego:
Szkolenie z zakresu metodyki  instruktażu stanowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest przewidziane stosownie do § 11 ust. 5 dla osób wyznaczonych przez pracodawcę, kierujących pracownikami, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 

SUBSTANCJE CHEMICZNE NIEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA CZŁOWIEKA

Cel szkolenia:
Szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dotyczących substancji chemicznych, klasyfikacją, skutkami zdrowotnymi pracy z chemikaliami, ich znakowaniem, charakterystyką oraz magazynowaniem.

 

OBSŁUGA I EKSPLOATACJIA URZĄDZEŃ I INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Cel kursu:
Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniami gazów medycznych oraz przygotowanie do zarządzania tymi wyrobami oraz opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie; obsługi urządzeń i instalacji służących do przesyłania gazów medycznych oraz ryzyka zawodowego związanego z eksploatacją tych urządzeń i instalacji, postępowania w razie wypadku lub sytuacji zagrożeń.
Uczestnicy:
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadają wykształcenie minimum podstawowe.
Czas trwania kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 32 godziny

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI


Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku  kierownikiem składowiska odpadów może być wyłącznie osoba, która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w w/w zakresie. Jest ono również jednym z warunków niezbędnych do uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów a tym samym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów.

         Organizowane seminarium przygotowuje do zdania egzaminu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. poz. 1186).

Seminarium jest opracowane i będzie prowadzone prze specjalistów z dziedziny prawa, ochrony środowiska i składowania odpadów oraz kończy się pisemnym próbnym testem.Seminarium jest opracowane i będzie prowadzone prze specjalistów z dziedziny prawa, ochrony środowiska i składowania odpadów oraz kończy się pisemnym próbnym testem.
Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej, pracowników działów ochrony środowiska, przedstawicieli administracji oraz osób decyzyjnych w organizacji w zakresie realizowania obowiązków wynikających z gospodarki odpadami.
Cel szkolenia:
Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami, opartej na przykładach, w myśl ustawy o odpadach, obowiązujących aktów wykonawczych i stosownych interpretacji. Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z wypełniania dokumentów na potrzeby ewidencji oraz zbiorczych zestawień o odpadach.

 

 

OUTSOURCING

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach outsourcingu.
Zgodnie z Kodeksem Pracy:
"Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy"  Podstawa prawna: Art. 23711 Kodeksu pracy.
Przenosząc część swoich zadań na wykonawcę uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.
Klientom naszym zapewniamy:

 • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • poufność wszelkich danych
 • indywidualne podejście do każdego z klientów
Podejmując współpracę z nami znajdziecie Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb.
W ramach współpracy proponujemy:
 • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • przeprowadzanie przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • sporządzanie rocznych analiz stanu BHP,
 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP,
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych,
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
 • zgłaszanie firm do PIP i PIS,
 • nadzór prewencyjny PPOŻ

 

DODATKOWO PROWADZIMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ FIRM OBEJMUJĄCĄ PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH, KART WYNAGRODZEŃ I DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ ZE STOSUNKIEM PRACY, OPRACOWANIA REGULAMINÓW PRACY, WYNAGRODZENIA, FUNDUSZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

 

CONTOROLLING

Controlling opiera się na właściwej komunikacji między pionem decyzyjnym i księgowym.
Wdrażanie tego systemu nie wymaga tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zatem warto skorzystać ze szkolenia: "Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach", ponieważ pozwala on na właściwe podejmowanie decyzji
inwestycyjno-finansowych i przede wszystkim zwiększenie zysków.
Cel szkolenia: 
Uczestnicy po szkoleniu zapoznają się z filozofią i narzędziami controllingu. Znajdą odpowiedzi na pytania: jak wdrożyć controlling, jak i po co budować nowoczesny i funkcjonalny budżet, jak znajdować „wąskie gardła” w działalności przedsiębiorstwa.
Uczestnicy: 
Specjaliści działów księgowych i ekonomicznych, analitycy finansowi, początkujący controllerzy. Kierownicy odpowiadający za budżet w przedsiębiorstwie. Właściciele i menedżerowie firm zainteresowanych wdrożeniem controllingu.

 

OBSŁUGA KADR Z NALICZANIEM PŁAC

Uczestnicy:
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących rozpocząć pracę w działach kadrowo-płacowych oraz dla osób chcących usystematyzować i poszerzyć posiadaną wiedzę.
Cel kursu:
Celem kursu jest  przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo - płacowym.  Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków. Celem kursu jest również zapoznanie słuchacza z podstawową obsługą programu „Płatnik".

 

SZKOLENIE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących i pracujących w sąsiedztwie urządzeń medycznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.
Czas trwania kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 16 godzin.
Cel kursu:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń medycznych wytwarzających pole elektromagnetyczne.

 

SZKOLENIE PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów, które wykonują badania narażenia osób i stanowisk pracy na promieniowanie jonizujące.
Czas trwania kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 8 godzin.
Cel kursu:
Celem szkolenia dla osób zatrudnionych w warunkach działania promieniowania jonizującego jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie; przepisów bhp związanych z wykonywaną pracą, ekspozycją na promieniowanie jonizujące i ryzyka zawodowego związanego z tą ekspozycją oraz metod ochrony przed nim, postępowanie w razie wypadku lub w sytuacjach zagrożeń.

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt. 3, pracodawca jest obowiązany wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt. 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Ustawa obejmuje wszystkie firmy, bez względu na ilość zatrudnianych pracowników.

Umiejętność ratowania ludzkiego życia jest sprawą pierwszoplanową. Szansa na przeżycie ofiar wypadków lub osób ulegających nagłym zachorowaniom zależy od natychmiastowej pomocy udzielonej przez ludzi znajdujących się w miejscu zdarzenia. Temu celowi służy szkolenie z zakresu udzielania I pomocy.

Celem szkolenia jest pierwsza pomoc przedmedyczna dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy - wg nowych przepisów oraz przygotowanie do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nabywane umiejętności: - przygotowanie do wykonywania szybkiego badania wstępnego, oceny poszkodowanego oraz zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych- wdrożenie absolwenta do współpracy z lekarzami i służbami ratowniczymi
Uczestnicy:
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Primary Care - CPR) skierowane jest do pracowników instytucji państwowych i samorządowych, pracowników placówek użyteczności publicznej, pracowników supermarketów, średniego personelu nadzoru w zakładach pracy, nauczycieli, higienistek szkolnych, nauczycieli i instruktorów sportowych oraz form rekreacji ruchowej, opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych, zawodowych kierowców, kierowników zmiany i kasjerów w supermarketach, pracowników stacji paliw, pracowników ochrony, brygadzistów w zakładach przemysłowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zakładowe apteczki pierwszej pomocy. Kurs ten jest także wymagany dla wszystkich tych osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver).
Szkolenie przygotowane jest w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnego fantoma, kolorowych zdjęć, folii, filmów instruktażowych, opatrzonych komentarzem kompetentnego.

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach