Szkolenia dla rolników

  1. Integrowana produkcja
  2. Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin
  3. Środki ochrony roślin

INTEGROWANA PRODUKCJA

Czas trwania i sposób realizacji kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 16 godzin.
Uczestnicy:
Dla wszystkich Producentów, którzy chcą prowadzić gospodarstwa bezpiecznymi metodami niechemicznymi, minimalizując niepożądane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia ludzi.
Producent chcąc uzyskać certyfikat IP musi spełnić następujące wymagania:
  • ukończyć 16-godzinne szkolenie IP,
  • zgłosić chęć prowadzenia upraw zgodnie z zasadami IP, w najbliższej jednostce Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • prowadzić produkcję zgodnie z niniejszą metodyką szczegółową (dla określonego gatunku),
  • prowadzić na bieżąco Notatnik Integrowanej Produkcji,
  • przejść pozytywne kontrole: Notatnika, gospodarstwa w okresie wegetacji i jakości płodów,
  • złożyć przed lub w trakcie zbiorów wniosek o wydanie certyfikatu IP.
Cel kursu:
Celem tego kursu jest uzyskanie stabilnej wydajności i odpowiedniego dochodu rolniczego w sposób niezagrażający środowisku.
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu:
Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW, które jest ważne 3 lata.


DORADZTWO DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Czas trwania i sposób realizacji kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 24 godziny.
Cel kursu:
Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin. Szkolenie trwa 24 godziny, zajęcia przez 3 dni. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje obowiązujące przepisy prawne, środki ochrony roślin, ochronę roślin uprawnych, technikę ochrony roślin, środki ochrony roślin a ochrona środowiska, bhp, pierwszą pomoc przedmedyczną.
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu:
Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW, które jest ważne 5 lat.

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Szkolenie dla osób stosujących i nabywających środki ochrony roślin zaliczanych do toksycznych i bardzo toksycznych.
Czas trwania i sposób realizacji kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 14 godzin.
Cel kursu:
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu bezpiecznego użytkowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy oraz nabycie uprawnień do stosowania środków ochrony roślin.
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu:
Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW, które jest ważne 5 lat.

Szkolenie prowadzone jest zarówno dla osób, które pierwszy raz przystępują do szkolenia (podstawowe) jak i osób, które odnawiają uprawnienia (uzupełniające)
Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach