Konserwator wózków jezdniowych

Uczestnicy (warunki przyjęcia):

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej zawodowe
  • stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy konserwatora wózków jezdniowych
  • zalecana co najmniej roczna praktyka jako pomocnik konserwatora wózków jezdniowych
  • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV.

Kategorie uprawnień:

II WJK – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem specjalizowanych.

I WJK  – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia i podaniem rodzaju wózka specjalizowanego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prawidłowej konserwacji wózków jezdniowych w zależności od rodzaju uzyskanych uprawnień.

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Po ukończeniu kursu, słuchacze podchodzą do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

*Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego słuchacze otrzymują uprawnienia kwalifikacyjne.

Podstawy prawne:

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

 

 

*. – czas oczekiwania na zaświadczenie kwalifikacyjne może wynosić do 30 dni.

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania