Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

KONTROLA

STACJA KONTROLI OPRYSKIWACZY

Obowiązek przeprowadzenia badań wynika z zapisów Ustawy o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003r. (Dz. U. z 2004 Nr 11 poz. 94) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 1544).

Rozporządzenie dopuszcza również możliwość przeprowadzenie badań w gospodarstwie posiadacza sprzętu, jeżeli istnieją warunki umożliwiające wykonanie badania.

Sprzęt do ochrony roślin powinien być badany w odstępach czasu nie przekraczających 3 lat.

Przygotowanie opryskiwacza do badań:

Aby uzyskać znak kontrolny, konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu do badań.Warunkiem podstawowym przystąpienia do badań jest wymycie opryskiwacza.
Badany może być wyłącznie sprzęt dobrze umyty ze zbiornikiem wypełnionym w 2/3 czystą wodą.

Dokumentacja:

Badania sprzętu do ochrony roślin obejmują:

 • badania ogólne, którym podlega całość sprzętu (wszystkie typy opryskiwaczy polowych),
 • badania stanu technicznego poszczególnych urządzeń sprzętu polowego, ciągnikowego lub samobieżnego,
 • czynności dokumentacyjne i administracyjne.

 Badania ogólne:

 • sprawdzenie kompletności i prawidłowości zamocowania zabezpieczeń i osłon części wirujących.
 • sprawdzenie stanu zużycia części i podzespołów sprzętu rzutującego na jakość wykonywanych zabiegów, bezpieczeństwo dla operatora i środowiska.
 • sprawdzenie, czy zbiorniki nie posiadają pęknięć i przecieków.
 • sprawdzenie przylegania pokryw zbiorników.
 • sprawdzenie, czy badany sprzęt jest czysty, bez skupisk osadu po środkach ochrony roślin oraz bez znacznych ognisk korozji.
 • sprawdzenie, czy sprzęt spełnia podstawowe funkcje (czy umożliwia właściwe rozpylanie cieczy).

Badania stanu technicznego:

Badanie sprzętu polowego, ciągnikowego lub samobieżnego, obejmuje badanie stanu technicznego następujących urządzeń:

 • pompy, mieszadła,
 • zbiornika, urządzeń pomiarowo-sterujących,
 • układu cieczowego, filtrów,
 • belki polowej, rozpylaczy,
 • wentylatora.

Czynności dokumentacyjne:

Wyniki badania sprzętu dokumentuje się w protokole kontroli. Posiadaczowi sprzętu sprawnego technicznie, wydaje się zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną przebadanego sprzętu.

 Numer z rejestru PIORIN :

 04/64/8187

zarezerwuj termin