SZKOLENIE

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

PROFESJONALNA KADRA WYKŁADOWCÓW

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY Z ŻYCIA

PRAKTYCZNA
WIEDZA

DOGODNE TERMINY szkoleń

Szko­le­nie prze­zna­czo­ne jest dla osób ob­słu­gu­ją­cych apa­ra­tu­rę me­dycz­ną wy­twa­rza­ją­cą po­la elek­tro­ma­gne­tycz­ne wy­so­kiej czę­sto­tli­wo­ści (dia­ter­mie chi­rur­gicz­ne, dia­ter­mie te­ra­peu­tycz­ne, re­zo­nan­se ma­gne­tycz­ne) oraz dla osób ob­słu­gu­ją­cych urzą­dze­nia prze­my­sło­we wy­twa­rza­ją­ce po­la elek­tro­ma­gne­tycz­ne wy­so­kiej czę­sto­tli­wo­ści (elek­tro­drą­żar­ki, pie­ce oraz zgrze­war­ki in­duk­cyj­ne, skle­jar­ki w.cz., spa­war­ki w.cz., ra­dio­te­le­fo­ny itp.) i za­trud­nio­nych na sta­no­wi­skach zwią­za­nych z na­ra­że­niem na eks­po­zy­cje pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych z za­kre­su od 0–300 000 GHz.

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym weryfikującym zdobytą wiedze podczas realizacji usługi szkoleniowej.
Szkolenie ważne jest przez 5 lat.

DLA KOGO?

  • pielęgniarek, pielęgniarzy i asystentów pielęgniarskich,
  • położnych,
  • techników medycznych,
  • diagnostów, 
  • pozostałego personelu medycznego narażonego na działanie pola E-M.

CZAS TRWANIA

Szkolenie okresowe bhp w zakresie pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości trwa:

  • 8 godzin

 

EGZAMIN wewnętrzny

Egzamin jest przeprowadzony w formie pisemnej – testu jednokrotnego wyboru. 

ZAŚWIADCZENIE

jako potwierdzenie kwalifikacji otrzymasz

  • zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie kursu
  • cer­ty­fi­ka­t waż­ny przez 5 lat.

CENA

OD 120 ZŁ

KONTAKT

Centrum Kształcenia i Zarządzania ATUT Sp. z o. o.
ul. Wieniecka 34
87-800 Włocławek

NIP: 888-309-50-83 | REGON: 340859319 | KRS 0000375425 

Dlaczego warto wybrać Atut?

Od 15 lat oferujemy nasze doświadczenie w branży szkoleń zawodowych i obsługi firm. Realizujemy praktyczne szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu. Z naszych usług skorzystało już ponad 15 000 osób, które zainwestowały w pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

 

SKORZYSTAJ Z INNYCH SZKOLEŃ I KURSÓW

elektryk

KURS ENERGETYCZNY
GRUPA 1

CENA: od 600 zł

atut_kotly

KURS ENERGETYCZNY
GRUPA 2

CENA: 600 zł

atut_gazowe

KURS ENERGETYCZNY
GRUPA 3

CENA: 600 zł